Αιτήσεις πρόσληψης προσωπικού στο Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού

Συχνές Ερωτήσεις

Βρείτε απαντήσεις σε συχνά ερωτήματα

Μπορώ να κάνω αίτηση σε πάνω από μία κατηγορία εκπαίδευσης;

Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού (ΤΕ ή ΔΕ ή ΥΕ) στην οποία θα αναγράψει κατά σειρά προτίμησης το σύνολο των θέσεων (κωδ. θέσεων) που επιδιώκει.

Μπορώ να αποστείλω δικαιολογητικά εκτός πλατφόρμας;

Η υποβολή αίτησης και η επισύναψη δικαιολογητικών πραγματοποιείται αποκλειστικά μέσω της πλατφόρμας. Αποστολή αίτησης ή δικαιολογητικών με άλλο τρόπο δεν γίνεται δεκτή.

Μπορώ να προσθέσω συμπληρωματικά συνημμένα δικαιολογητικά;

Οποιαδήποτε διόρθωση ή συμπλήρωση είναι δυνατή μέχρι και την τελευταία ημέρα υποβολής των αιτήσεων και όχι πέραν αυτής.

Ποιοι είναι οι επιτρεπόμενοι τύποι αρχείων που μπορώ να επισυνάψω;

Μπορείτε να επισυνάψετε αρχεία κειμένου τύπου PDF, καθώς και αρχεία φωτογραφίας τύπου JPEG, JPG και PNG

Υπάρχει κάποιο όριο στο μέγεθος των δικαιολογητικών που μπορώ να επισυνάψω;

Το κάθε αρχείο που επισυνάπτεται δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 2 ΜΒ. Επίσης το σύνολο των επισυναπτόμενων αρχείων για ενα συγκεκριμένο τμήμα της αίτησης (π.χ Τίτλοι Σπουδών) μπορεί να είναι μέχρι 4ΜΒ. Τέλος, το σύνολο των επισυναπτόμενων αρχείων της αίτησης σας μπορεί να είναι μέχρι 20 ΜΒ

Ποια στοιχεία πρέπει υποχρεωτικά να έχω συμπληρώσει ώστε να μπορώ να υποβάλλω οριστικά την αίτηση μου;

Για την οριστική υποβολή της αίτησης σας είναι απαραίτητο να έχετε συμπληρώσει την ημερομηνία γέννησης, τον αριθμό δελτίου ταυτότητας, καθώς και τουλάχιστον ένα στοιχείο επικοινωνίας (κινητό, σταθερό ή email). Επίσης πρέπει να έχετε επιλέξει τουλάχιστον μία επιδιωκόμενη θέση, να έχετε καταχωρήσει γνώση ξένης γλώσσας και γνώση Η/Υ για όποιες θέσεις απαιτείται, και να έχετε αποδεχθεί το κείμενο της Υπεύθυνης Δήλωσης στο τέλος της αίτησης

Πώς καταλαβαίνω ότι η αίτησή μου έχει καταχωρηθεί επιτυχώς;

Μετά την οριστική υποβολή της αίτησης, η αίτηση του υποψήφιου εμφανίζεται σε μορφή pdf, όπου επάνω αριστερά αναγράφεται ο αναγνωριστικός αριθμός

Μπορεί να διορθώσω την αίτησή του μετά την οριστική υποβολή;

Μετά την οριστική υποβολή, είναι δυνατή η επεξεργασία και διόρθωση της αίτησης, όμως μόνο κατά το χρονικό διάστημα υποβολής των αιτήσεων.

Σε ποια παραρτήματα του ΑΣΕΠ πρέπει να ανατρέξω για τη συμπλήρωση της αίτησης;

Τα παραρτήματα του ΑΣΕΠ που πρέπει να συμβουλευτείτε είναι τα παρακάτω:

  • Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ) με σήμανση έκδοσης «10-06-2021», το οποίο περιλαμβάνει: i) τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την έγκυρη συμμετοχή τους στη διαδικασία επιλογής και ii) οδηγίες για τη συμπλήρωση της ηλεκτρονικής αίτησης – υπεύθυνης δήλωσης, σε συνδυασμό με επισημάνσεις σχετικά με τα προσόντα και τα βαθμολογούμενα κριτήρια κατάταξης των υποψηφίων σύμφωνα με τις ισχύουσες κανονιστικές ρυθμίσεις

  • Παράρτημα (Α1) Απόδειξης Χειρισμού Η/Υ με σήμανση έκδοσης «14-03-2022»

  • Παράρτημα(Α2) Απόδειξης Γλωσσομάθειας με σήμανση έκδοσης «18-05-2022»

Μπορείτε να βρείτε και να κατεβάσετε τα παραρτήματα μέσω του δικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) ή μέσω της ενότητας Χρήσιμοι σύνδεσμοι παρακάτω

Χρειάζεται να επισυνάψω επικυρωμένα αρχεία;

Ιδιωτικά έγγραφα ημεδαπής, δηλαδή έγγραφα που δεν εκδίδονται από υπηρεσίες και φορείς του δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (εκδίδονται από ιδιωτικούς φορείς), υποβάλλονται και γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά σε ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων, τα οποία έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο καθώς και σε ευκρινή φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση από υπηρεσίες και φορείς του δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (π.χ. απολυτήριο ιδιωτικού λυκείου που φέρει τη θεώρηση της αρμόδιας Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, ιατρική γνωμάτευση που φέρει θεώρηση από αρμόδιο ελεγκτή ιατρό)

Πώς ενημερώνομαι ως επιτυχών για την πρόσληψή μου και σε πόσο χρονικό διάστημα πρέπει να απαντήσω σχετικά με την αποδοχή ή μη της θέσης;

Η κλήση από την Υπηρεσία των επιτυχόντων υποψηφίων θα γίνει εγγράφως με οποιοδήποτε πρόσφορο μέσο (ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, συστημένη επιστολή) αμέσως μετά την ανάρτηση των πινάκων μοριοδότησης ή αφού παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης ενστάσεων επί των προσωρινών πινάκων κατάταξης των υποψηφίων.

Ο υποψήφιος από την πλευρά του πρέπει εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την λήψη της ανωτέρω έγγραφης ειδοποίησης να απαντήσει εγγράφως (ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, συστημένη επιστολή) στην Υπηρεσία σχετικά με την αποδοχή ή μη της θέσης, άλλως θα θεωρείται ότι δεν την αποδέχεται.

Επισημαίνεται ότι η μη αποδοχή θέσης ή η παρέλευση του χρόνου αποδοχής της θέσης (σιωπηρή μη αποδοχή) από τον υποψήφιο/α συνεπάγεται αυτοδικαίως σε κάθε περίπτωση παραίτηση από όλες θέσεις που έχει αιτηθεί και αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία πρόσληψης της παρούσας ανακοίνωσης.

Οι υποψήφιοι, που πληρούν τα κριτήρια πρόσληψης, μετά την τοποθέτησή τους στην Υπηρεσία που προσλαμβάνονται δεν συμμετέχουν σε άλλους κωδικούς θέσεων πέραν του κωδικού της θέσης που εργάζονται.

Ποιους φυλλομετρητές (web browsers) μπορώ να χρησιμοποιήσω για να πραγματοποιήσω την ηλεκτρονική μου αίτηση;

Η εφαρμογή αιτήσεων πρόσληψης προσωπικού υποστηρίζει όλες τις ενημερωμένες εκδόσεις των δημοφιλών web browsers όπως Mozilla Firefox, Google Chrome, Microsoft Edge και Opera