Αιτήσεις πρόσληψης προσωπικού στο Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού

Τίτλος Περιγραφή Ενέργειες
ΣΟΧ 2/2022 Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΣΟΧ), σε Υπηρεσίες αρμοδιότητας της Γενικής Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς του Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού, συνολικά τετρακοσίων εξήντα εννέα (469) ατόμων, ειδικοτήτων: ΤΕ Λογιστών, ΔΕ Φύλαξης-Πληροφόρησης Ημερήσιων Φυλάκων Αρχαιοτήτων, ΔΕ Φύλαξης-Πληροφόρησης Νυχτοφυλάκων Αρχαιοτήτων και ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού Καθαριότητας

Προθεσμία υποβολής: 31-10-2022 08:00 έως 10-11-2022 08:00

ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 481981/05-10-2022

ΑΔΑ: Ψ9ΣΧ4653Π4-49Ε

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων έληξε
ΣΟΧ 1/2022 Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΣΟΧ), σε Υπηρεσίες αρμοδιότητας της Γενικής Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς του Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού, συνολικά χιλίων εξακοσίων σαράντα εννέα (1649) ατόμων, ειδικοτήτων: ΤΕ Λογιστών, ΔΕ Φύλαξης-Πληροφόρησης Ημερήσιων Φυλάκων Αρχαιοτήτων, ΔΕ Φύλαξης-Πληροφόρησης Νυχτοφυλάκων Αρχαιοτήτων και ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού Καθαριότητας

Προθεσμία υποβολής: 28-03-2022 08:00 έως 07-04-2022 08:00

ΑΡ.ΠΡΩΤ.: ΥΠΠΟΑ/88844/02-03-2022

ΑΔΑ: 98ΙΚ4653Π4-ΜΩΘ

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων έληξε
ΣΟΧ 1/2021 Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΣΟΧ), σε Υπηρεσίες αρμοδιότητας της Γενικής Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς του Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού, συνολικά τετρακοσίων εξήντα εννέα (469) ατόμων, ειδικοτήτων: ΤΕ Λογιστών, ΔΕ Φύλαξης-Πληροφόρησης Ημερήσιων Φυλάκων Αρχαιοτήτων, ΔΕ Φύλαξης-Πληροφόρησης Νυχτοφυλάκων Αρχαιοτήτων και ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού Καθαριότητας

Προθεσμία υποβολής: 30-11-2021 08:00 έως 10-12-2021 08:00

ΑΡ.ΠΡΩΤ.: ΥΠΠΟΑ/503606/19-10-2021

ΑΔΑ: 6ΤΑ24653Π4-42Ω

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων έληξε