Αιτήσεις πρόσληψης προσωπικού στο Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού

Τίτλος Περιγραφή Ενέργειες
ΣΟΧ 1/2021 Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΣΟΧ), σε Υπηρεσίες αρμοδιότητας της Γενικής Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς του Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού, συνολικά τετρακοσίων εξήντα εννέα (469) ατόμων, ειδικοτήτων: ΤΕ Λογιστών, ΔΕ Φύλαξης-Πληροφόρησης Ημερήσιων Φυλάκων Αρχαιοτήτων, ΔΕ Φύλαξης-Πληροφόρησης Νυχτοφυλάκων Αρχαιοτήτων και ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού Καθαριότητας Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων έληξε